Ανακύκλωση

UNIBAT RECYCLING

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα βασικά στοιχεία της μπαταρίας, δηλαδή ο μόλυβδος και ο ηλεκτρολύτης προκαλούν ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς ο μόλυβδος αποτελεί τοξικό μέταλλο, ενώ ο ηλεκτρολύτης είναι καυστικό υλικό.

Η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί μόλις την τελευταία δεκαετία με τα πανευρωπαϊκά μέτρα που αφορούν τα απόβλητα των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών μόλυβδου-οξέος.

Στόχοι της παρούσας ρύθμισης είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η αρνητική επίπτωση αυτών των αποβλήτων, τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια ασφάλεια και να εξοικονομηθούν πρώτες ύλες και ενέργεια.

Η ρύθμιση υπαγορεύει ότι τα απόβλητα των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών θα πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται για ανακύκλωση από αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα.

Υπόχρεοι ανακύκλωσης είναι τόσο οι παραγωγοί αποβλήτων όσο και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων στα οποία ενσωματώνονται οι ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.

Η UNIBAT, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα, αναλογιζόμενη τις ανάγκες που προκύπτουν από την παραπάνω ρύθμιση για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της ιδίας αλλά και των πελατών της, ίδρυσε την εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών μόλυβδου – οξέος «UNIBAT RECYCLING E.E.».

Το ξέρατε ότι το 90% του μόλυβδου που ανακτάται από ανακυκλωμένες παλαιές μπαταρίες  χρησιμοποιείται σήμερα για την παραγωγή νέων;

40
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3597
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
17
ΧΩΡΕΣ
2753
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ